Katalog ECTS

Katalog ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa od roku akademickiego 2005/2006 uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). System ten znalazł swoje odzwierciedlenie w Regulaminie studiów. Obecne zasady funkcjonowania ECTS w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zostały wprowadzone Zarządzenie nr 14/18 Rektora z dnia 22 lutego 2018.

Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń. W tym właśnie celu został opracowany Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - European Credit Transfer System (ECTS), zasady procesu bolońskiego opisano ma http://www.bologna-bergen2005.no/ . System ten zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni.

Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić. System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Wdrożenie tego systemu umożliwia także studiowanie na Uczelni studentom  zagranicznym.

Program ECTS, który jest częścią programu ,,Uczenie się przez całe życie” - Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdrożenie w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.

 

UCZELNIANY KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS - karty modułów

 

PROGRAMY STUDIÓW
Rok rozpoczęcia studiów Plany i programy studiów
2023/2024 Plany i programy studiów

2022/2023

Plany i programy studiówErasmus+ COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+

2021/2022 Plany i programy studiów
2020/2021 Plany i programy studiów
2019/2020 Plany i programy studiów
2018/2019

PLANY

- Fizjoterapia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Fizjoterapia

 

KOORDYNATORZY

Koordynator uczelniany ECTS
dr Aleksander Klosow,
tel. 76 723 23 24
e-mail: klosov@wp.pl


Koordynatorzy ECTS i programu Erasmus na wydziałach:

dr Łukasz Rogowski
tel: 76 723 22 05
e-mail: lukasz.rogowski@collegiumwitelona.pl