Stypendia

Stypendia

POMOC MATERIALNA 

 

STYPENDIA REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
Stypendium rektora może otrzymać student, który w roku akademickim 2022/2023:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia bądź na jednolitych studiach magisterskich lub
 2. jest studentem studiów drugiego stopnia, 
 3. uzyskał w roku akademickim 2022/2023: 
  1. wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako wysoka średnia ocen i/lub
  2. osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  co najmniej na poziomie krajowym, również we współzawodnictwie osób z niepełnosprawnościami, i/lub
  3. osiągnięcia naukowe, i/lub
  4. osiągnięcia artystyczne.

WNIOSKI NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY I ZŁOŻYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE WYDZIAŁU (POK. A203 LUB A206) W TERMINIE OD 04 WRZEŚNIA DO 25 WRZEŚNIA 2023 r.
(dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia – do 9 października)

Szczegółowe informacje o stypendium rektora zawarte są w § 2 ust. 5 - 10 oraz w § 22, 23 i 24 Regulaminu świadczeń dla studentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 30 bud. A,  tel.  (76) 723 22 24, oraz na stronie www.collegiumwitelona.pl  (dla studenta - pomoc materialna).

WNIOSKI:

Część A
Dietetyka 2 rok - studia pierwszego stopnia
Dietetyka 3 rok - studia pierwszego stopnia
Fizjoterapia 2 rok - studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia 3 rok - studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia 4 rok - studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia 5 rok - studia jednolite magisterskie
Pielęgniarstwo 2 rok - studia pierwszego stopnia
Pielęgniarstwo 3 rok - studia pierwszego stopnia
Położnictwo 2 rok - studia pierwszego stopnia
Ratownictwo medyczne 2 rok - studia pierwszego stopnia
Ratownictwo medyczne 3 rok - studia pierwszego stopnia
Pielęgniarstwo 1 rok - studia drugiego stopnia (przed złożeniem wniosku należy wypełnić zaświadczenie)
Pielęgniarstwo 2 rok - studia drugiego stopnia
Zdrowie publiczne 1 rok - studia drugiego stopnia (przed złożeniem wniosku należy wypełnić zaświadczenie)
Zdrowie publiczne 2 rok - studia drugiego stopnia

Do wniosku należy dołączyć:
informacja o nr konta
oświadczenie studenta będącego żołnierzem zawodowym lub kandydatem na żołnierza zawodowego 
oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe
wniosek część B
wniosek część C
wniosek część D